Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Door middel van inzet van communicatiemiddelen en sociale media die ons tegenwoordig ter beschikking staan, vindt raadpleging en informatie-uitwisseling plaats met en door zoveel mogelijk klanten.

KlantMedezeggenschapsraad Mindfit en de directie van Mindfit geven gezamenlijk vorm aan medezeggenschap en participatie van (ex-)klanten op een moderne wijze (technisch, maatschappelijk en wetenschappelijk), passend bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de visie en doelstelling van Mindfit, conform de Wet medezeggenschap patiënten zorginstellingen (Wmcz)

Tot lid van de KlantMedezeggenschapsraad kunnen benoemd worden:

  • Klanten
  • Ex-klanten (tot maximaal twee jaar na beëindiging van de behandeling).

KlantMedezeggenschapsraad Mindfit houdt periodiek onderlinge overlegvergaderingen. In deze vergaderingen worden alle zaken besproken die van belang zijn voor de dienstverlening aan klanten van Mindfit. De raad heeft bovendien regelmatig contact met de directie van Mindfit.

Naast vergaderingen wordt op diverse andere manieren vorm gegeven aan de medezeggenschap en participatie van (ex-)klanten. Hierbij valt o.a. te denken aan fora op internet, meewerken aan klantonderzoeken door middel van online enquêtes, meewerken aan een thema-avonden en meelezen/ meedenken bij nieuwe diensten.

Wie zijn we

  • Heico Klumpen, voorzitter en afgevaardigde naar de Centrale Cliëntenraad
  • Barbara van Zuijlen, lid 
  • Janny Hogeboom, lid